Regulamin promocji: 10% rabatu na konsultację laryngologiczną

Postanowienia ogólne

 1. Promocja „10% rabatu na konsultację laryngologiczną” w Szpitalu Optimum zwana dalej „Ofertą Specjalną” jest prowadzona przez spółkę Sport Medica S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Pory 78, 02-757 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000077247, NIP 5213095056, REGON 016291775, kapitał zakładowy 18 731 000 zł, opłacony w całości, prowadzącą Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej SPORT MEDICA – PRZYCHODNIA, zwaną dalej „SPORT MEDICA”.

Przedmiot Oferty Specjalnej

 1. Ofertą Specjalną jest objęta konsultacja laryngologiczna, która zostanie zrealizowana w placówkach Szpitala Optimum w Warszawie, przy ul. Pory 78 lub ul. Broniewskiego 3.
 2. Przedmiotem oferty jest rabat w wysokości 10 proc. na konsultację laryngologiczną.
 3. Rabat 10% naliczany jest od ceny, która obowiązuje w dniu umówienia się na wizytę.

Miejsce trwania Oferty Specjalnej

 1. Promocja odbywa się w placówkach Szpitala Optimum w Warszawie, przy ul. Pory 78 lub ul. Broniewskiego 3.

Uczestnicy i warunki skorzystania z Ofert Specjalnej

 1. Z Oferty Specjalnej mogą skorzystać osoby, które otrzymały wiadomość MMS i okażą ją w recepcji lub otrzymają maila z kodem rabatowym, a następnie przedstawią go w recepcji lub powołają się na kod w dniu wykonania usługi.

Oferta Specjalna

 1. Uczestnicy za skorzystanie z Oferty Specjalnej otrzymają 10% rabatu na jedną konsultację laryngologiczną.
 2. Uczestnik z Oferty Specjalnej może skorzystać tylko raz.

Czas trwania Oferty Specjalnej

 1. Oferta Specjalna jest aktualna w terminie 25.09-29.12.2023 r. 29 grudnia jest ostatnim dniem na realizację usług objętych Ofertą Specjalną.

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników, zgodnie z art. 4 ust. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: ,,Rozporządzenie’’, jest SPORT MEDICA. Dane Uczestników przetwarzane są w ramach udziału i skorzystania z Oferty Specjalnej.
 2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych każdy z Uczestników może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Panią Katarzyną Pisarzewską za pośrednictwem adresu e-mail: daneosobowe@luxmed.pl.
 3. Skorzystanie z Oferty Specjalnej zostało umożliwione na podstawie dobrowolnej zgody i chęci Uczestnika oraz akceptacji niniejszego Regulaminu.
 4. W ramach zgłoszenia SPORT MEDICA przetwarzała będzie dane Uczestników w zakresie imienia i nazwiska.
 5. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są w celu umożliwienia uczestnictwa w organizowanej Ofercie Specjalnej (art. 6 ust. 1 lit. a i b Rozporządzenia). Jako administrator danych będący przedsiębiorcą mamy prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej i tym samym przetwarzania tych danych w tym celu (art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora), którym jest dochodzenie naszych roszczeń i obrona naszych praw. Jako przedsiębiorca prowadzimy także księgi rachunkowe oraz spoczywają na nas obowiązki podatkowe, co może się wiązać z koniecznością przetwarzania danych osobowych Uczestników (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości).
 6. Przykładamy wysoką wagę do ochrony poufności i dbamy o dane osobowe Uczestników. Z uwagi na konieczność zapewnienia SPORT MEDICA odpowiedniej organizacji m.in. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących naszej działalności, jako przedsiębiorcy, jak również realizacji praw Uczestników, dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
  1. dostawcom usług zaopatrujących SPORT MEDICA w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające zarządzanie naszą organizacją (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, firmom kurierskim i pocztowym),
  2. dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających SPORT MEDICA w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym).
 7. Z uwagi na to, że korzystamy z usług innych dostawców, dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. Zapewniamy, że w takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę pomiędzy SPORT MEDICA a tym podmiotem, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską.
 8. Jako SPORT MEDICA przetwarzamy dane Uczestników w czasie trwania Oferty Specjalnej, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów dane te są usuwane lub poddawane anonimizacji.
 9. Skorzystanie z Oferty Specjalnej jest w pełni dobrowolne. W przypadku, gdy Uczestnik nie poda swoich danych osobowych będzie skutkować to niemożnością skorzystania z Oferty Specjalnej. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu i każdorazowo administrator będzie przetwarzał je z udziałem czynnika ludzkiego, nie zaś w sposób zautomatyzowany.
 10. Jako administrator danych, SPORT MEDICA zapewnia Uczestnikom prawo dostępu do danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Uczestnik może także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec SPORT MEDICA sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Jeżeli jako Uczestnik chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień – skontaktuj się z nami poprzez infolinię, stronę internetową czy odwiedź nas w którejkolwiek z naszych placówek własnych. Informujemy także, że Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

Postanowienia końcowe

 1. Rabat udzielany w ramach Oferty Specjalnej nie łączy się z innymi rabatami i zniżkami, w tym rabatami przysługującymi stałym pacjentom SPORT MEDICA.
 2. Wszelkie reklamacje związane z Ofertą Specjalną należy zgłaszać wyłącznie do placówki Szpitala Optimum w Warszawie na adres:

Szpital Optimum

ul. Pory 78

02-757 Warszawa

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres cmc@carolina.pl.

Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od daty wpływu wszystkich danych niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji.

 1. Korzystając z Oferty Specjalnej, Uczestnik akceptuje treść niniejszego regulaminu i zobowiązuje się przestrzegać jego postanowienia.
 2. Niniejszy regulamin jest dostępny w recepcji placówek Szpitala Optimum w Warszawie
 3. SPORT MEDICA zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.
 4. Regulaminem rządzi prawo polskie

 

25 września 2023 r., Warszawa