Rejestracja
Wyślij zapytanie
na interesujący Cię temat...


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez OPTIMUM Sp. z o. o. S. K. ul. Władysława Broniewskiego 3, 01-785 Warszawa w celach marketingowych oraz dla prawidłowej realizacji usługi "umów wizytę".

close
Potrzebujesz więcej
informacji?
Oddzwonię do Ciebie!


* Twój numer telefonu nie będzie wykorzystany w celach marketingowych lub przekazany dalej. Wyłącznie oddzwaniamy na podany numer telefonu.
Zostaw numer
oddzwonimy!
Drodzy Pacjenci: pracujemy również w soboty w godzinach 9:00-13:00
Strona główna > O klinice

O klinice

Klinika Głowy i Szyi OPTIMUM


Kim jesteśmy?
Jesteśmy nowoczesną, wielospecjalistyczną placówką medyczną świadczącą profesjonalne usługi medyczne z zakresu schorzeń rejonu głowy i szyi. Naszą specjalnością jest laryngologia (otorynolaryngologia). Kompleksowo rozwiązujemy wszystkie problemy związane z górnymi drogami oddechowymi i narządami głowy i szyi. Nasz zespół tworzą również lekarze takich specjalności, jak: audiologia i foniatria, alergologia,  ultrasonografia,medycyna estetyczna, chirurgia plastyczna twarzy. Poza wiedzą i doświadczeniem naszego zespołu zapewniamy Państwu dostęp do najnowszych zdobyczy techniki medycznej oraz innowacyjnych metod diagnostyczno-terapeutycznych.


Nasza oferta

W Klinice Optimum niesiemy pomoc zarówno pacjentom dorosłym, jak i dzieciom. Nasz zespół fachowców, którzy wiedzę i doświadczenie zdobywali w renomowanych ośrodkach w kraju i za granicą, ma do dyspozycji nowoczesny sprzęt diagnostyczny. Jesteśmy jedną z niewielu klinik w Polsce, w której podczas jednej wizyty przeprowadza się pełną ocenę endoskopową górnych dróg oddechowych.
Poza wszechstronną diagnostyką i leczeniem zachowawczym, zapewniamy również leczenie chirurgiczne. Specjalizujemy się w minimalnie inwazyjnych zabiegach endoskopowych, w tym jako jedyny niepubliczny ośrodek na Mazowszu wykonujemy endoskopowe zabiegi w obrębie ślinianek podżuchwowych i przyusznych. Dysponujemy również najnowszą technologią endoskopowego udrażniania zatok przynosowych – tzw. balonoplastyką.
Dużą wagę przywiązujemy również do roli jaką odgrywa w codziennym życiu wygląd twarzy. Dlatego w naszej ofercie znajdują się również usługi medycyny estetycznej oraz chirurgii plastycznej twarzy.


Nasza misja
Powstaliśmy, by zapewnić pacjentom opiekę medyczną na jak najwyższym poziomie, w oparciu o rzetelną wiedzę, wieloletnie doświadczenie, z wykorzystaniem najnowszych zdobyczy techniki medycznej, w atmosferze współpracy i wzajemnego zrozumienia.

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI DANYCH OSOBOWYCH PACJENTÓW KLINIKI GŁOWY I SZYI OPTIMUM

 

Administrator danych osobowych

Administratorem danych jest Klinka Optimum Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-785) przy ul. Broniewskiego 3.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Klinikę Optimum
Sp. z o.o. można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – Wojciechem Wilk: 
biuro@rodo-wolfserwis.pl, tel. 606-429-011.

Źródło pozyskiwania danych osobowych

Większość danych podawana jest pracownikom naszej kliniki bezpośrednio przez pacjentów. W przypadku korzystania z naszych usług w ramach współpracy z partnerami medycznymi (np. towarzystwami ubezpieczeniowymi) świadczenie medyczne odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy Kliniką Optimum
Sp. z o.o. a partnerami medycznymi.

Zakres przetwarzania danych osobowych

Aby skorzystać z usług medycznych w naszej klinice, pacjenci są zobligowani do podania następujących danych: imię, nazwisko, nr PESEL lub data urodzenia (w przypadku osób bez nr PESEL), adres zamieszkania, dane rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku dzieci poniżej 16 roku życia, adres e-mail oraz numer telefonu.

 

 

Cel przetwarzania danych osobowych

Na podstawie udzielonej zgody, dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

Cel przetwarzania

Podstawa prawna (pełne nazwy aktów prawnych znajdują się na końcu dokumentu)

Przed rozpoczęciem świadczenia medycznego konieczne jest potwierdzenie tożsamości pacjenta, weryfikującymi dane są pracownicy recepcji oraz call center.

Art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 25 pkt 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia MZ.

Jako podmiot leczniczy zobowiaązani jesteśmy do prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej.

Art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 24 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz Rozporządzenia MZ.

Odbieramy i archiwizujemy oświadczenia pacjentów, w których zawarte jest upoważnienie dla innych osób do dostępu do dokumentacji medycznej pacjenta oraz zgoda na udzielanie im informacji o stanie zdrowia zgodnie z prawem pacjenta.

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 9 ust. 3 oraz art. 26 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia MZ

Kontaktujemy się z Pacjentem na podany numer telefonu lub adresem e-mail, np. potwierdzamy umówioną wizytę, odwołujemy termin konsultacji, przypominamy o konsultacji, informujemy o konieczności przygotowania się do zabiegu lub o możliwości odbioru wyników badań.

Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest opieka około obsługowa nad pacjentem oraz sprawniejsze zarządzanie grafikami.

Jako administrator danych będący przedsiębiorcą mamy prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i tym samym przetwarzania danych naszych Pacjentów w tym celu.

Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest dochodzenie naszych roszczeń i obrona naszych praw.

Jako przedsiębiorca zobligowani jesteśmy do m.in. prowadzenia ksiąg rachunkowych, czy dokumentacji podatkowej - co może się wiązać z koniecznością przetwarzania danych osobowych naszych pacjentów.

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

Na podstawie otrzymanych zgód od pacjentów możemy kierować do nich komunikację marketingową taką jak: oferty, informacje o usługach, promocjach, wydarzeniach przez nas organizowanych czy artykuły o tematyce prozdrowotnej.

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 172 PrTel w zw. z art. 10 ust. 2 uśude.

 

 

Przekazywanie danych osobowych podmiotom trzecim

Dbamy o poufność danych, jednak ze względu na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji pracy możemy dane osobowe naszych pacjentów przekazywać następującym grupom odbiorców:

1. innym podmiotom leczniczym współpracującym z Kliniką Optimum Sp. z o.o. w celu zapewnienia kompleksowości i ciągłości leczenia.

2. dostawcom usług zaopatrujących Klinikę Optimum Sp. z o.o. w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające świadczenie usług medycznych oraz zarządzanie kliniką (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom sprzętu diagnostycznego, labolatoriom).

3. dostawcom usług wspierających Klinikę Optimum Sp. z o.o. w obszarze marketingowym (firmy realizujące wysyłkę sms oraz e-mail).

4. dostawcom usług prawnych reprezentującym Klinię Optimum Sp. z o.o. w sporach z pacjentami.

5. osobom upoważnionym przez pacjenta w ramach realizacji praw pacjenta.

 

Czas przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z obowiązującym prawem dokumentacja medyczna pacjenta przechowywana jest przez podmiot leczniczy przez okres co najmniej 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu. Jeżeli dane były przez nas przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych) przetwarzamy dane w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, co wynika z przepisów kodeksu cywilnego. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości i podatków oraz przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Jeżeli pacjent wyraził zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych, przetwarzamy dane od chwili wyrażenia zgody do czasu jej cofnięcia. Po upływie wyżej wymienionych okresów dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.

Czy podanie danych jest obowiązkiem?

Korzystanie z usług Kliniki Optimum Sp. z o.o. jest w pełni dobrowolne. Jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do oznaczenia tożsamości pacjenta z wykorzystaniem jego danych osobowych. W takim przypadku brak podania danych może skutkować odmową rezerwacji wizyty czy udzielenia świadczenia zdrowotnego. Ze względów rachunkowych czy podatkowych posiadamy obowiązek prawny przetwarzania danych, brak ich podania może skutkować np. brakiem możliwości wystawienia faktury czy imiennego rachunku.

 

Jak wycofać zgodę?

Każdy Pacjent Kliniki Optimum Sp. z o.o. posiada prawo do odwołania wyrażonej nam zgody w dowolnej chwili. Rezygnację można złożyć osobiście w Klinice Optimum Sp. z o.o.

Definicje i skróty.

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

Ustawa o prawach pacjenta - ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;

Rozporządzenie MZ - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania;

PrTel - ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. ustawy Prawo telekomunikacyjne;

uśude - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

 

 

 

 

 

Znajdujemy się

Klinika Optimum Sp. z o.o.

ul. Broniewskiego 3
01-785 Warszawa

Godziny otwarcia

Poniedziałek-Piątek:
8:00-20:00
Sobota:
9:00-15:00

 

Zobacz mapę

Wszelkie prawa zastrzeżone
© Opitmum Medica 2017

Nota prawna

Klinika Optimum Warszawa - strona zrealizowana przez Esstet

Program Regionalny Mazowsze BGK Unia Europejska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu państwa w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013